Tytuł projektu: "Legendy Kaszubskie widziane oczami młodego pokolenia"
Kwota projektu: 39.700,00 zł
Wartość dofinansowania: 37.600,00 zł
Wkład własny: 2.100,00 zł
Okres realizacji: 31.05.2019 - 31.10.2019

W ramach zadania odbyły się:
Warsztaty dla młodzieży z zakresu aktorstwa, charakteryzacji oraz tworzenia scenografii, wycieczka do Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich gdzie młodzież uczestniczyła w warsztatach dotyczących legend i baśni kaszubskich oraz języka kaszubskiego. W ramach wyjazdu poznali również architekturę kaszubską, folklor oraz tradycje. Podczas warsztatów powstawał scenariusz sztuki, która została wystawiona podczas ostatniego 10 - tego dnia . W ramach zadania młodzież mogła również poznać tradycyjną grę kaszubską Buczka.

Celem zadania było głównie upowszechnienie wiedzy na temat tradycji i kultury kaszubskiej, budowa świadomości regionalnej wśród młodego pokolenia oraz kształtowanie poczucia przynależności do narodu kaszubskiego. Zachęcenie młodzieży do aktywnego życia społeczno - kulturalnego, a także upowszechnienie wiedzy na temat tradycji kaszubskiej, legend i baśni nawiązujących do kaszubczyzny, folkloru. Jednym z celów było również przełamanie wewnętrznych barier w odbiorze sztuki, a przede wszystkim otworzenie się na innych jako równouprawnionych twórców.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.
Strategicznym celem programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym), które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Efektem projektu będzie powstanie sztuki z wykorzystaniem języka kaszubskiego oraz pantomimy w wykonaniu młodego pokolenia przed szerszą publicznością. Dzięki tej inicjatywie młodzi ludzie nabędą wiedzę na temat regionu w którym żyją, zaczną się z nim identyfikować. Bycie Kaszuba oraz zamieszkiwanie na ziemi kaszubskiej będzie dla nich przyczyna do domy a nie wstydu. Staną się ludźmi otwartymi na innych, szczególnie na inną kulturę, gdyż zobaczą jak ważny jest szacunek do naszych przodków oraz do tradycji kaszubskiej. Dzięki warsztatowi twórczemu staną się bardziej pewni siebie, uwierzą w swoje możliwości oraz talenty.