REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2020 Dyrektora BCK z dnia 17.03.2020
Regulamin korzystania z Wypożyczalni w Bibliotece Publicznej BCK Gminy Wejherowo
Rozdział I
Prawo do korzystania z Biblioteki
§1
1. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny i regulowane jest przez Ustawę o bibliotekach oraz niniejszy regulamin.
2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
§2
1. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:
a. są pełnoletnie;
b. osoby niepełnoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców, lub opiekunów prawnych,
odpowiedniej części formularza zapisu.
§3
1. Zapis do Biblioteki odbywa się poprzez:
a. zapoznanie się z Regulaminem Biblioteki;
b. wypełnienie formularza rejestracyjnego stanowiącego załącznik nr 1 i jego własnoręczne podpisanie. Złożenie podpisu oznacza zapoznanie się z
regulaminem Biblioteki oraz zaakceptowanie jego postanowień, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i
dla dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone materiały biblioteczne;
c. okazanie dowodu osobistego, lub w wypadku osób niepełnoletnich legitymacji szkolnej;
d. uiszczenia opłaty w wysokości 1 zł za wydanie karty bibliotecznej – Karta do kultury.
W przypadku wydania duplikatu Karty do kultury, w wyniku zagubienia lub zniszczenia, opłata ponowna wynosi 5 zł.
2. Można również założyć konto czytelnika przez Internet. W tym celu należy wypełnić
formularz znajdujący się w katalogu on-line na stronie www.bckgw.pl. Zdalny zapis
uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień, jednak wypożyczenie
zbiorów Biblioteki możliwe jest dopiero po osobistej aktywacji konta w dowolnej filii
bibliotecznej, zgodnej z § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
3. Wypełnienie i podpisanie przez czytelnika formularza zapisu do Biblioteki jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na zapisanie go do wszystkich filii należących do Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.
4. Z chwilą podpisania karty zapisu wypożyczający przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność za stan techniczny oraz za terminowy zwrot wypożyczonych
materiałów. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekarza o zmianie swoich danych
osobowych oraz teleadresowych w najszybszym możliwym terminie.
6. Czytelnik jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr
pesel, oraz nr tel. i adresu e-mail jeśli posiada, przy czym adres e-mail jest niezbędny
do wysyłania przypomnień odnośnie zwrotu książek, bądź informacji o możliwości
odebrania zarezerwowanych pozycji. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości użytkowania księgozbioru biblioteki.
Rozdział II – Udostępnianie zbiorów
§4
1. W celu wypożyczenia zbiorów Czytelnik zobowiązany jest okazać swoją kartę biblioteczną lub, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający jego tożsamość.
2. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia zbiorów osobie nie posiadającej karty bibliotecznej ani innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
§5
1. W jednej placówce na jedno konto można wypożyczyć do:
a. 5 książek (dla osób powyżej 55 roku życia, limit ten można zwiększyć do 7);
b. 2 komiksów;
c. 2 czasopism;
d. 2 audiobooki/filmy DVD.
2. Łączna ilość wypożyczanych zbiorów we wszystkich filiach nie może przekraczać 10 pozycji.
3. Poszczególne typy zbiorów wypożyczane są na okres:
a. 35 dni – książki i wydawnictwa komiksowe;
b. 35 dni – audiobooki;
c. 14 dni – czasopisma i filmy DVD.
4. Na prośbę Czytelnika pracownik Biblioteki może dokonać rezerwacji na aktualnie wypożyczone pozycje.
5. Czytelnik, korzystając ze swojego konta internetowego, może samodzielnie zamówić dla siebie pozycje książkowe.
6. Odebranie zarezerwowanego zbiorów powinno nastąpić w ciągu 7 dób od momentu powiadomienia czytelnika o możliwości odbioru.
§6
1. Użytkownik może przedłużyć czas wypożyczenia, o ile na wypożyczoną przez niego pozycję nie powstała już rezerwacja, lub nie cieszy się ona dużym zainteresowaniem.
2. Bibliotekarz może odmówić dalszej prolongaty w momencie, jeśli na daną pozycję istnieje duże zainteresowanie wśród czytelników, lub została ona zarezerwowana.
3. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia materiałów, na które istnieje duże zapotrzebowanie, do 14 dni.
4. Książki można prolongować:
a. przez konto Czytelnika w systemie Patron na kolejne 35 dni – jeden raz;
b. bezpośrednio w filii Biblioteki w której nastąpiło wypożyczenie;
c. poprzez e-mail:
– wyp.gos@bckgw.pl (dla Siedziby Głównej w Gościcinie);
– wyp.bol@bckgw.pl (dla filii nr 1 w Bolszewie);
– filia.ndw@bckgw.pl ( dla filii nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim);
– filia3@bckgw.pl (dla filii nr 3 w Bieszkowicach).
d. Nie ma możliwości przedłużania terminu zwrotu książek telefonicznie.
5. Okres przedłużeń dla następujących zbiorów wynosi:
a. książki i wydawnictwa komiksowe – do 35 dni;
b. CD, DVD będące dodatkiem do książki – do 35 dni;
c. audiobooki – do 35 dni;
d. czasopisma i filmy DVD – do 14 dni.
§7
1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Wszelkie zauważone uszkodzenia i defekty wypożyczanych pozycji należy niezwłocznie zgłosić
Bibliotekarzowi.
2. Za stan książki odpowiada ostatnia osoba, która miała ją w swoim posiadaniu. Jeśli czytelnik przy wypożyczaniu zauważy, że pozycja jest uszkodzona powinien ten fakt
od razu zgłosić pracownikowi. W przeciwnym wypadku za uszkodzenie będzie odpowiadał czytelnik.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.
4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się Kartą do Kultury przez osoby nieuprawnione – do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty
przez jej właściciela.
Rozdział III – Zwrot wypożyczonych pozycji
§8
1. Zbiory należy zwrócić do placówki, z której zostały one wypożyczone.
2. Za nieterminowy zwrot książek Biblioteka pobiera opłatę w wysokości:
a. książki, wydawnictwa komiksowe lub czasopisma – 0,10 groszy za każdy dzień zwłoki;
b. dokumenty multimedialne (audiobooki, filmy DVD) – 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Biblioteka wysyła monity listem zwykłym. Wezwanie dotyczące Czytelników nieletnich adresowane jest do rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Za wysłanie upomnienia Biblioteka nalicza opłatę w wysokości kosztów pocztowych.
5. Przy naliczaniu kary nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.
6. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów poza wyznaczony termin oraz nie uiszczenie opłaty, która powstała na skutek nieterminowego zwrotu
wypożyczonych pozycji, powoduje blokadę konta Czytelnika. Skutkuje to brakiem możliwości wypożyczenia kolejnej pozycji oraz zablokowaniem dostępu do stanowisk
komputerowych we wszystkich placówkach Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.
7. Jeżeli Czytelnik, pomimo wysyłanych upomnień, odmawia zwrotu przetrzymanych pozycji lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka ma prawo dochodzić swoich praw
na drodze sądowej.
Rozdział IV
Zgubienie lub zniszczenie wypożyczonych zbiorów
§9
1. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić Bibliotece te same pozycje lub, w porozumieniu z
pracownikiem Biblioteki, inne materiały o co najmniej identycznej wartości (wartość ustalana jest przez pracownika Biblioteki na podstawie 3 źródeł internetowych).
2. Wysokość opłaty poniesionej przez czytelnika w wyniku zniszczenia/zagubienia książki/multimediów wynosi równowartość tej pozycji wg księgi inwentarzowej.
3. W przypadku uiszczenia opłaty z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki, Czytelnik otrzymuje pokwitowanie jako potwierdzenie otrzymania zapłaty przez Bibliotekarza.
4. W przypadku nieuiszczenia opłaty za zniszczoną/zagubioną pozycję i braku przez Czytelnika chęci do jej odkupienia Biblioteka ma prawo zablokować konto
Czytelnika. Skutkuje to brakiem możliwości wypożyczenia kolejnych pozycji oraz brakiem możliwości dostępu do Internetu we wszystkich filiach Biblioteki i Centrum
Kultury Gminy Wejherowo do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
Rozdział V – Konta czytelnika
§10
1. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na pisemny wniosek czytelnika, po uprzednim zwrocie karty bibliotecznej i uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec
Biblioteki. Konto czytelnika zostanie zlikwidowane, dane osobowe usunięte z bazy danych czytelników Biblioteki, a formularz zapisu zniszczony. Likwidacja konta jest
operacją nieodwracalną, ponowne skorzystanie z usług Biblioteki wymagać będzie nowego zapisu. Druk
formularza jest dostępny w każdej placówce Biblioteki.
2. Konto czytelnika, na którym nie zarejestrowano żadnej operacji przez okres dłuższy niż 3 lata, zostanie zlikwidowane, jego dane osobowe usunięte z bazy danych czytelników
Biblioteki, a formularz rejestracyjny zniszczony. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
3. W przypadku śmierci czytelnika – jego konto zostanie zlikwidowane, dane osobowe usunięte z bazy danych, a formularz rejestracyjny zniszczony.
Rozdział VI
Nierespektowanie regulaminu – konsekwencje
§11
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi oraz nakazać opuszczenie Biblioteki użytkownikowi, który jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków
odurzających, zachowuje się: głośno, agresywnie, zagraża bezpieczeństwu i porządkowi oraz powoduje dyskomfort dla innych użytkowników spowodowany
brakiem zachowania elementarnej higieny osobistej.
2. Czytelnicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki jeżeli:
a. nie przestrzegają zasad wyrażonych w niniejszym regulaminach Biblioteki;
b. nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych oraz zachowują się w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i
użytkowników Biblioteki;
c. swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych użytkowników oraz pracowników Biblioteki.
3. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z usług Biblioteki.
4. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie.
Rozdział VII – Ochrona Danych Osobowych
§12
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo
(dalej BCK) z siedzibą główną w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2, reprezentowanym przez Dyrektora BCK.
2. Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi: iod@bckgw.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki
(wypożyczanie, zamówienie księgozbioru drogą elektroniczną itp.);
b. udostępniania materiałów bibliotecznych;
c. promocji czytelnictwa i biblioteki;
d. windykacji;
e. statystyki.
4. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi
w obowiązujących przepisach prawa:
a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
b. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,
c. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania działalności BCK, zgodnie z „Jednolitym, rzeczowym wykazem akt BCK”.
6. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa (ustawa o bibliotekach,
dane statystyczne bibliotek). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości użytkowania księgozbioru biblioteki.
8. Przy zapisie do biblioteki dzieci i młodzieży do lat 18, do zbierania i przetwarzania danych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Rozdział VIII – Działalność promocyjna i edukacyjna
§13
1. Biblioteka, oprócz udostępniania zbiorów, realizuje działania w zakresie informacyjnym oraz promocyjnym. W tym celu czytelnicy mają zapewniony dostęp do komputerów z
dostępem do Internetu.
2. Biblioteka prowadzi działalność w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej poprzez organizowanie bezpłatnych spotkań i zajęć z pisarzami, ludźmi kultury. Ponadto
organizuje lekcje biblioteczne i przeprowadza liczne akcje promujące czytelnictwo wśród mieszkańców gminy Wejherowo.
3. Poza w/w działaniami Biblioteka organizuje również inne działania takie jak, m.in. warsztaty artystyczne, mające na celu aktywizację różnych grup społecznych i wiekowych.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§14
1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Uwagi, życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo lub osobie
upoważnionej przez Dyrektora
3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji bibliotekarza do Dyrektora
Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo bądź do osoby upoważnionej przez Dyrektora.
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Bibliotek
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020 r

—————————————————————————————————————————————–

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2019 Dyrektora BCK z dnia 27.08.2019
Regulamin korzystania z Internetu w Bibliotece Publicznej BCK Gminy Wejherowo
I. Zasady ogólne
1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.
2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
3. Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia Bibliotekarzowi
„Karty do kultury” w celu dokonania wpisu do ewidencji zwierającej następujące dane:
nr Karty do Kultury, nr stanowiska, godzina rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Internetu.

II. Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu
1. Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 1 godzinę. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.
2. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
3. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome
wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.
4. Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na płytach CD, DVD lub pamięci pendrive za zgodą dyżurującego bibliotekarza.
5. Zabrania się:
• zapisywania plików i instalowania programów na dysku C,
• otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,
• korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych komunikatorów internetowych,
• używania bramek sms,
• wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie, w tym strony warezowe.

III. Zasady bezpieczeństwa
1. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
2. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem.
3. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.
4. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
5. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.
6. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa dostępu do Internetu lub do korzystania z usług Biblioteki na okres do 12 miesięcy.
IV. Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia
4 maja 2016 r.), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo (dalej BCK) z siedzibą główną w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2, reprezentowanym przez
Dyrektora BCK.
2. Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi: iod@bckgw.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu
• rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienie księgozbioru drogą elektroniczną itp.);
• udostępniania materiałów bibliotecznych;
• promocji czytelnictwa i biblioteki;
• windykacji
• statystyki
4. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,
• Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania działalności BCK, zgodnie z „Jednolitym, rzeczowym wykazem akt BCK”.
6. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów
prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa (ustawa o bibliotekach, dane statystyczne bibliotek). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
użytkowania księgozbioru biblioteki.
8.Przy zapisie do biblioteki dzieci i młodzieży do lat 18, do zbierania i przetwarzania danych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r.

——————————————————————————————————————————

REGULAMIN UŻYTKOWANIA „KARTY DO KULTURY”

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2019
Dyrektora BCK z dnia 27.08.2019
Regulamin użytkowania „Karty do kultury” w Bibliotece Publicznej BCK Gminy Wejherowo

1. Czytelnik może nabyć w bibliotece „Kartę do Kultury”, za symboliczną złotówkę.
2. „Karta do kultury” wydawana jest po okazaniu dowodu osobistego lub, w przypadku osób niepełnoletnich, legitymacji szkolnej.
3. Na karcie znajduje się: numer karty, kod kreskowy i dopisane ręcznie imię i nazwisko.
4. Osoby odbierające „Kartę do kultury”, kwitują jej odbiór w zeszycie wydawania kart.
a) W imieniu osób chorych i niepełnosprawnych „Kartę do kultury” mogą odbierać inne osoby, po przedstawieniu upoważnienia i dowodu osobistego osoby, dla której karta
jest wydawana.
5. Czytelnik jest zobowiązany do okazania „Karty do kultury” z chwilą dokonywania wypożyczenia lub w celu skorzystania z dostępu do Internetu.
6. Osoba, która utraciła „Kartę do kultury”, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie placówkę, która kartę wydała, osobiście lub
telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby trzecie.
7. Od momentu powiadomienia o utracie „Karty do kultury” odpowiedzialność za skutki
posługiwania się kartą przez osoby niepowołane przejmuje Biblioteka.
8. Za wydanie duplikatu utraconej lub zniszczonej „Karty do kultury” pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1.09.2019 r.

——————————————————————————————————————————————–

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KSEROGRAFICZNYCH

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2019 Dyrektora BCK z dnia 27.08.2019
Regulamin korzystania z usług kserograficznych w Bibliotece Publicznej BCK Gminy Wejherowo
1. W Bibliotece istnieje możliwość skserowania i wydrukowania własnych materiałów według następującego cennika:
a. Ksero:
• Strona A4 – jednostronnie 0,30 gr.
• Strona A4 – dwustronnie 0,60 gr.
• Strona A3 – jednostronnie 0,55 gr.
• Strona A3 – dwustronnie 1,10 gr.
b. Wydruk:
• Strona A4 – 0, 30 gr.
• Strona A3 – 0, 50 gr.
c. Wydruk i ksero w kolorze:
• Strona A4 – 2 zł.
Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1.09.2019 r.

——————————————————————————————————————————————–

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I WYCENY DARÓW W BIBLIOTECE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2022 z dnia 04.01.2022

Regulamin przyjmowania i wyceny darów w Bibliotece

i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.11.2008 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych nadaję Regulamin przyjęcia darów do księgozbioru BCK:

Przyjmowaniem darów zajmuje się dyżurujący bibliotekarz, którego obowiązkiem jest uzupełnienie protokołu wraz z podpisem darczyńcy, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia i przekazanie Komisji ds. wyceny darów.

Dary przyjmowane są od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń lub innych niewymienionych darczyńców na podstawie Protokołu o przyjęciu darów. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji darów pod kątem przydatności dla czytelników i BCK jako instytucji.

Selekcji dokonuje Komisja wg następujących kryteriów:

a) przy darach książkowych:

– zgodność z profilem gromadzonych zbiorów,

– liczby posiadanych egzemplarzy danego tytułu,

– stan fizyczny publikacji.

b) przy darach rzeczowych

– przydatność funkcjonalna dla instytucji

– stan fizyczny składnika.

Wszystkie dary zakwalifikowane do przyjęcia, o ile nie zostaną dostarczone wraz z dowodem zakupu, zostają wycenione. Wyceny dokonuje Komisja, powołana przez Dyrektora BCK odrębnym Zarządzeniem.

W/w Komisja liczy co najmniej 2 osoby. Wycena darów uzupełniających zbiory biblioteczne dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

W przypadku książek mających wybitą cenę detaliczną na odwrocie książki wyceniana jest ona wg tej ceny (o ile stan fizyczny książki na to pozwala)

W przypadku braku ceny przyjmuje się średnią cenę z co najmniej dwóch księgarni lub sklepów internetowych.

Przyjmowane są książki wydane po roku 2009, wyjątkiem są egzemplarze z kanonu klasyki literatury światowej i współczesnej lub unikatowe egzemplarze których brak w zbiorach bibliotecznych.

Wycena pozostałych darów rzeczowych dokonywana jest w oparciu o następujące kryterium:

za wartość pozyskanego przedmiotu lub urządzenia przyjmuje się średnią cenę z co najmniej dwóch sklepów internetowych zamortyzowanych o stopień zużycia

przyjmuje się możliwość wyceny szacunkowej na kwotę symbolicznego 1 złPo zakończeniu prac Komisja sporządza Protokół przyjęcia darów w dwóch egzemplarzach i przekłada Dyrektorowi BCK.

Dyrektor BCK podejmuje decyzję w sprawie proponowanego przyjęcia darów.

Jeden egzemplarz protokołu zostaje przekazany do działu Finansowo – Księgowego BCK, a drugi jest podstawą przyjęcia darów na stan biblioteki lub stan wyposażenia.

W przypadku odrzucenia książek w związku z selekcją opisaną w pkt. 4 zostaną one przekazane na kiermasz książki, dochód z którego zostaje przeznaczony na zakup nowości książkowych lub umieszczone na półce „bookcrossingowej” biblioteki publicznej i wezmą udział w akcji „Uwalniania Książek”. Pracownik Działu Opracowywania Zbiorów raz na kwartał przygotowuje zestawienie wpływu książek z darów bibliotecznych i przekazuje do Księgowości.

————————————————————————————————————————

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DARÓW DO POBRANIA:

———————————————————————————————————————-

FORMULARZ REJESTRACYJNY CZYTELNIKA DO POBRANIA: