UWAGA!

  • Płatności za wynajem regulowane są z góry przed datą wynajmu
  • Rezerwacja sali w weekendy i święta musi być dokonana na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną datą wynajmu

 

POBIERZ FORMULARZ:

POBIERZ REGULAMIN WRAZ Z CENNIKIEM:

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo
z dnia 3.03.2020 w sprawie zmiany zasad wynajmu pomieszczeń w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo
Zarządza się, co następuje:
§ 1
Zmienia się w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Regulamin wynajmu
pomieszczeń Biblioteki i Centrum Kultury, wprowadzony zarządzeniem nr 44/2017., którego treść stanowi załącznik nr 1
§ 2
Wysokość opłat za wynajem pomieszczeń określa załącznik Nr 1 do Regulaminu wynajmu pomieszczeń.
§ 3
Zgodę na odstępstwo od zasad wynajmu pomieszczeń wyraża Dyrektor BCK na podstawie wniosku, składanego przez wynajmującego lub pracownika BCK.
§ 4
Odpowiedzialność za koordynowanie wynajmu pomieszczeń powierza się Specjaliście ds. Organizacji Imprez.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

——————————————————————————————————————–

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 11/2020 r. Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 3 marca 2020 roku
REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ
Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo
§ 1
1. Regulamin określa zasady wynajmu pomieszczeń w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.
2. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną.
§ 2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Wynajmujący – Biblioteka i Centrum Kultury zwany dalej BCK .
2. Najemca – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje rezerwacji i wynajmu
pomieszczenia oraz ponosi odpowiedzialność za przedmiot wynajmu /organizację wydarzenia.
3. Uczestnik – osoba biorąca udział w wydarzeniu.
4. Wydarzenie – spotkanie, szkolenie, konferencja, prezentacja lub inna impreza organizowana przez Najemcę.
5. Umowa najmu – oznacza umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy BCK i Najemcą, której przedmiotem jest najem powierzchni na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.
§ 3
1.Wykaz wynajmowanych pomieszczeń :
Sala widowiskowa – pojemność sali: 70 osób (Dworek Drzewiarza Gościcino) lub 160 osób
(Biblioteka Bolszewo) – wyposażenie: klimatyzacja, krzesła, stoły, nagłośnienie, ekran
przenośny, projektor, tablica Flipchart, dostęp do internetu.
Zaplecze kuchenne – chłodziarka, kuchenka mikrofalowa, zmywarka
Sala Warsztatowa – wyposażenie : krzesła, stoły.
Scena Letnia + obszar wokół Dworku Drzewiarza
§ 4
Pierwszeństwo wynajmu pomieszczeń, przysługuje następującym podmiotom, które również są zwolnione z opłat za wynajem:
– Urzędowi Gminy Wejherowo i gminnym jednostkom organizacyjnym,
– organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, grupom nieformalnym, których siedziba znajduje się na terenie gminy Wejherowo,
– osobom fizycznym i prawnym prowadzącym zajęcia lub warsztaty w BCK, poprzez które realizowane są cele statutowe w BCK.
§ 5
Stawki odpłatności za wynajem pomieszczeń zawarte są w cenniku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 6
1. Należność za wynajem należy dokonać gotówką w kasie BCK w dniu poprzedzającym
wynajem lub przelewem na konto Kaszubski Bank Spółdzielczy numer rachunku
53 8350 0004 0000 2167 2000 0020.
2. W przypadku organizowania imprezy okolicznościowej typu : zabawa, przyjęcia,
urodziny, komunie, tytułem zabezpieczenia ewentualnych zniszczeń w
wynajmowanych pomieszczeniach Najemca wpłaca ustaloną kaucję w kwocie od
500,00 zł do 1.000,00 zł w kasie BCK. Wysokość kaucji uzależniona jest od typu
imprezy. W przypadku nie wystąpienia zniszczeń w wynajmowanych pomieszczeniach
– kaucja zostanie zwrócona Najemcy w terminie do 3 dni od daty zakończenia okresu wynajmu.
§ 7
1. Wstępnej rezerwacji pomieszczenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Najemca dokonuje potwierdzenia rezerwacji
w siedzibie Wynajmującego, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bckgw@.pl .
2. Wypisanie Formularza wynajmu lub podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Wynajmu Pomieszczeń.
§ 8
1. Najemca otrzymuje dostęp do pomieszczenia w ustalonych godzinach.
2. W przypadku przedłużenia wynajmu pomieszczenia, za każdą dodatkowo rozpoczętą
godzinę Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem.
3. Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenia wynajmu
w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.
§ 9
Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest do:
1) przestrzegania zawartej umowy i niniejszego Regulaminu,
2) utrzymania czystości i porządku w trakcie trwania wydarzenia,
3) przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w budynku,
4) odpowiedzialności za osoby uczestniczące w wydarzeniu,
5) dbałość o powierzone mienie BCK,
6) pozostawienia sali po wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana.
§ 10
1. Najemca opuszczając salę po zakończeniu wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem.
2. Najemca wspólnie z osobą odpowiedzialną za salę zobowiązani są sprawdzić jej stan.
3. Za wszelkie zniszczenia i szkody, w tym za uszkodzony sprzęt lub urządzenia – w okresie trwania umowy – odpowiada Najemca. Najemca zobowiązany jest do pokrycia
kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w okresie wynajmu sali.
§ 11
1. W przypadku okoliczności niezależnych od Wynajmującego, BCK zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia trwającego wynajmu sali.
2. Sprawy sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga dyrektor BCK.